Aktuality

Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám startuje

25.05.2012 - 09:59
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám.

Současná aktivní bilance programu Zelená úsporám již nyní umožňuje alokovat ve prospěch veřejných budov prvních 200 miliónů korun a případné další finanční přebytky v programu budou také použity pro tento sektor. K dalšímu uvolňování finančních prostředků by tak podle odhadu mohlo dojít v průběhu července a října 2012.

„Dotacemi budou podporovány budovy sociálního, školského či kulturního sektoru, tedy především školy a mateřské školky, pečovatelské domy pro seniory nebo zdravotnická zařízení," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodává: „Na ministerstvu ani na Státním fondu životního prostředí nepočítáme s tím, že by byly podporovány například rekonstrukce ministerstev nebo jiných státních budov a byrokratického aparátu."

Obce, města a kraje tak v době nepříznivé ekonomické situace získají finanční prostředky, které pomohou jejich rozpočtům, a zároveň realizací těchto opatření dojde u staveb k výrazně nižším nákladům na platby za energie. Nezanedbatelným přínosem jsou i pozitivní dopady na místní pracovní trh, protože umožní stavebním firmám vytvořit nová, či alespoň udržet stávající pracovní místa.

Žadatelé o dotace na zateplení veřejných budov budou nyní moci čerpat finance buď z programu Zelená úsporám, nebo z 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 3., oblast podpory 3.2. (Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Žádost může být podána v obou programech, ale v momentě přiznání dotace v jednom z programů bude žadatel automaticky vyřazen z programu druhého, aby tak nemohl na jedno a totéž opatření čerpat dotaci dvakrát.

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky rodinných a nepanelových bytových domů a následně od 1. září 2009 byl otevřen také pro panelové bytové domy. Od 19. července 2010 byl rozšířen i na investice do veřejných budov.

Příjem žádostí ale bylo nutné po výrazném nárůstu počtu žádostí v druhé polovině roku 2010 přerušit a získat čas na překontrolování správnosti údajů u všech podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. V dubnu 2011 bylo jasné, že v programu chybí téměř 8 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí proto navrhlo systémová opatření, která by vedla k zajištění vyrovnaného stavu.

Prvním z nich byla úplná redukce dotací do segmentu veřejných budov a dále se předpokládalo, že kontrolou všech typů žádostí se ušetří miliarda korun. Další finance měly přinést prodeje emisních kreditů a úspory. Ministr Chalupa tehdy řekl: „Museli jsme se vypořádat s celým problémem a zároveň jsme chtěli uspokojit co největší počet soukromých žadatelů o podporu v programu Zelená úsporám, pro které byl program původně určen. Velmi mne mrzí, že města a obce nedostanou podporu, nicméně mají na rozdíl od soukromých žadatelů další možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním z nich je například Operační program Životní prostředí."

Vláda ČR přijala řešení navržené ministrem životního prostředí Usnesením č. 298 ze dne  20. 4. 2011 s  optimistickým výhledem snížení deficitu na sumu více než 500 miliónů korun.  Usnesením vlády ze dne  11. 1. 2012 byl schválen výdajový limit fondu.

Ministr Tomáš Chalupa opakovaně deklaroval, že v případě, kdy po uspokojení všech řádných žádostí rodinných a bytových domů v programu Zelená úsporám dojde k přebytku, bude použit přednostně k vyplácení žádostí z oblasti veřejných budov. Současná aktivní bilance programu Zelená úsporám, kdy je již proplaceno přes 14 miliard korun (61 286 žádostí za 14 071 932 Kč), umožňuje alokovat ve prospěch veřejných budov prvních 200 miliónů korun.

Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

25.07.2014 Nová verze Závazných pokynů pro žadatele

Ke dni 18. 7. 2014 byly aktualizovány Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy (dále jen „Závazné pokyny"). Jejich aktuální verzi najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

21.03.2014 Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách pokračuje

V sektoru veřejných budov byly uvolněny finanční prostředky, které budou navýšeny o případný přebytek po proplacení všech žádostí v sektoru rodinných a bytových domů.

18.06.2013 Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010

Dne 13. června 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou podepsán Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010. Týká se poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

02.05.2013 Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010

Dne 29. dubna 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou podepsán Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010. Týká se poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

25.05.2012 Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám startuje

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám.

10.11.2011 Konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011"

Společnost ISES, s.r.o. pořádá v Praze dne 24. listopadu 2011 III. ročník konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011".

18.10.2011 Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení a manuál

Informace k připravované výzvě v prioritní ose 3 Operačního programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov.

08.10.2010 Závazné pokyny pro žadatele na webu

Pro žadatele o podporu na zateplení budov veřejného sektoru je nyní nově k dispozici část Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory. Obsahuje kapitoly týkající se příloh žádosti, bonifikace projektů, které jsou součástí integrovaného plánu rozvoje měst, informace k administraci žádostí a především postupy pro zadávání veřejných zakázek. Pokyny najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

» Další aktuality >>