Jak je možné žádat

Zde najdete zjednodušený návod, jak žádat o dotaci v rámci Výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu Zelená úsporám, vycházející ze směrnice MŽP č. 7/2010Dodatku č. 2 a jejích příloh - verze ze dne 13. 6. 2013.

Podrobnější informace najdete v Závazných pokynech k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy (verze k 18. 7. 2014).

1. Najděte si odborníka/-y na zpracování projektu

Odborník (např. autorizovaný architekt/inženýr, energetický auditor atp.) vám poradí, zda vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projekt a potřebné odborné hodnocení (energetický audit, energetický štítek obálky budovy atp.). Ekonomický a právní odborník vám poradí s pravidly tzv. veřejné podpory.

Pro výběr dodavatele služeb je příjemce podpory povinen dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zejména chce-li, aby náklady na zpracovatele projektové dokumentace byly způsobilým výdajem.

U projektů čerpajících podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008 (GBER) čl. 21 jsou však náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé. S výběrovým řízením na projektovou dokumentaci je v takovém případě proto nutné počkat na akceptaci žádosti (viz bod 5).

2. Obstarejte si potřebné přílohy

Přehled příloh pro podání žádosti:

  • Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele;
  • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním sFondem;
  • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a stavební povolení (pokud bylo vydáno);
  • Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce);
  • Energetický audit budovy (ne starší než 2 roky);
  • Energetický štítek obálky budovy vč. protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2007 - pokud není součástí příloh energetického auditu;
  • Položkový rozpočet (originál dokladu) - stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem;
  • Odborný posudek pro potřeby Programu je energetický audit budovy vč. protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2007;
  • Prohlášení o zateplovaných plochách;
  • Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů.

Doklady, které jsou předkládány jako přílohy formuláře žádosti, stanovuje podrobně příloha č. 8 směrnice MŽP č. 7/2010 (dle Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2013).

3. Vyplňte žádost o podporu a podejte na krajském pracovišti SFŽP

Žádost můžete podat od pondělí 19. 7. do 31. 8. 2010 (při naplnění alokace 6 mld. korun bude příjem žádostí ukončen dříve). Podává se v elektronické podobě (v rubrice Podání žádosti) a posléze ve dvou tištěných vyhotoveních této elektronické podoby včetně všech příloh (viz příloha č. 8 směrnice MŽP č. 7/2010 - verze ze dne 13. 6. 2013) na příslušném krajském pracovišti SFŽP (specialista OPŽP) dle místa realizace projektu. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Formulář žádosti musí být podepsán statutárním orgánem/zástupcem. Elektronická verze formuláře žádosti bude zároveň obsahovat i text požadovaných čestných prohlášení. Podpisem žádosti dojde tedy i k jejich potvrzení.

Směrnice MŽP č. 7/2010 (ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2013) poskytuje přehled dalších povinností žadatele v následujících fázích administrace a hodnocení projektu.

4. Přijetí žádosti a kontrola její správnosti

Předložené žádosti jsou zkontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti krajskými pracovišti SFŽP. V případě zjištění formálních nedostatků žádosti Fond bezprostředně informuje žadatele o těchto nedostatcích. Žadatelé jsou povinni zjištěné nedostatky odstranit do 3 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích  - v opačném případě bude žádost vyřazena z administrace. Žádost je považována za kompletní, pokud je vyplněna úplnými údaji a doložena veškerými požadovanými doklady. Následně je u kompletní žádosti Fondem provedena kontrola přijatelnosti. Kompletní a přijatelná žádost je Fondem akceptována. 

Rozhodnutí o akceptaci či neakceptaci žádosti je neprodleně žadateli písemně oznámeno.

O možnostech námitky proti odmítnutí žádosti a další podrobné informace viz článek 6 směrnice MŽP č. 7/2010 (ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2013). Kritéria kontroly a přijetí žádosti upravuje přesně příloha č. 6 směrnice MŽP č. 7/2010 (ze dne 13. 6. 2013).

5. Zadávací řízení

K zahájení procesu zadávacího řízení na stavební práce a dodávky může dojít až po akceptaci žádosti SFŽP. Žadatel o zahájení zadávacího řízení písemně informuje SFŽP. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno zahájit zadávací řízení na stavební práce a dodávky před datem akceptace žádosti SFŽP (povolení SFŽP).

Pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek je příjemce podpory povinen dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Pro dodavatele služeb neplatí podmínka zařazení do Seznamu odborných dodavatelů, stejně tak se na použité materiály nevztahuje podmínka registrace v Seznamu výrobků a technologií.

Podrobnější informace k zadávacímu řízení najdete v kapitole 4 Závazných pokynů k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy (část 1), viz také článek 7 směrnice MŽP č. 7/2010 (dle Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2013).

6. Hodnocení žádosti

SFŽP akceptovanou žádost posoudí a bodově ohodnotí na základě ekologických a technických kritérií uvedených ve vyhlášené Výzvě MŽP k podávání žádostí. Podrobně stanovuje hodnotící kritéria příloha č. 6 směrnice MŽP č. 7/2010 (ze dne 13. 6. 2013).

SFŽP žádost s ohodnocením a s doporučením o výši podpory předloží k projednání Radě SFŽP.

SFŽP předloží ministrovi projekty doporučené Radou SFŽP a odsouhlasené kupci emisních jednotek k rozhodnutí o poskytnutí podpory do 30 dnů od vydání stanoviska Rady SFŽP.

7. Uzavření smlouvy

Ještě před uzavřením smlouvy bude aktualizován plán financování projektu a prověřeny možnosti jeho spolufinancování ze strany žadatele. Příjemce podpory je povinen předložit kompletní dokumenty dle přílohy č. 9 směrnice MŽP č. 7/2010 (ze dne 13. 6. 2013) ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Před uzavřením smlouvy musí žadatel provést a doložit výběr zhotovitele.

8. Čerpání podpory

Čerpání podpory z Fondu je možné až po uzavření Smlouvy. Realizace plateb je uskutečňována Fondem průběžně podle postupu realizace projektu a parciálně podle % přiznané podpory. Podrobněji viz článek 9 směrnice MŽP č. 7/2010 (dle Dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2013).

9. Vyhodnocení plnění podmínek rozhodnutí a smlouvy

Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu uvedeném ve Smlouvě a jsou uvedeny v příloze č. 10 směrnice MŽP č. 7/2010 (ze dne 13. 6. 2013).

Aktuality

09.01.2017 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.

10.09.2014 Ministr prodloužil program Zelená úsporám pro veřejné budovy

Program Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru byl prodloužen až do konce roku 2016.

25.07.2014 Nová verze Závazných pokynů pro žadatele

Ke dni 18. 7. 2014 byly aktualizovány Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci výzvy pro veřejné budovy (dále jen „Závazné pokyny"). Jejich aktuální verzi najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

21.03.2014 Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách pokračuje

V sektoru veřejných budov byly uvolněny finanční prostředky, které budou navýšeny o případný přebytek po proplacení všech žádostí v sektoru rodinných a bytových domů.

18.06.2013 Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010

Dne 13. června 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou podepsán Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010. Týká se poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

02.05.2013 Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010

Dne 29. dubna 2013 byl ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou podepsán Dodatek č. 1 ke Směrnici MŽP č. 7/2010. Týká se poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

25.05.2012 Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám startuje

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám.

10.11.2011 Konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011"

Společnost ISES, s.r.o. pořádá v Praze dne 24. listopadu 2011 III. ročník konference "Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací 2011".

18.10.2011 Použitelnost příloh k žádosti o dotaci na zateplení a manuál

Informace k připravované výzvě v prioritní ose 3 Operačního programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov.

08.10.2010 Závazné pokyny pro žadatele na webu

Pro žadatele o podporu na zateplení budov veřejného sektoru je nyní nově k dispozici část Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory. Obsahuje kapitoly týkající se příloh žádosti, bonifikace projektů, které jsou součástí integrovaného plánu rozvoje měst, informace k administraci žádostí a především postupy pro zadávání veřejných zakázek. Pokyny najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

» Další aktuality >>